Kancelaria Piotrowski
Witamy na stronie kancelarii
Jesteśmy z Państwem od 1991 roku. Minęło 28 lat naszego mecenatu! To lata doświadczeń i owocnej współpracy z Państwem m.in. w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rachunkowości.
Państwa bezpieczeństwo i satysfakcja były, są i będą dla nas najważniejsze.


Na wspólnej drodze doświadczyliśmy wielu przełomowych zmian mających istotny wpływ na gospodarkę oraz podatki.  Można do nich zaliczyć zaistnienie podatku VAT (1993), denominację złotego (1995), wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej (2004),ewolucje podatków dochodowych i VAT  (setki nowelizacji).

Wspieramy działania przedsiębiorców i otaczamy ich opieką. Tak było w tych przełomowych momentach i tak jest w codziennej pracy.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Przemysław Piotrowski
Więcej
Strona główna  >   KLAUZULA INFORMACYJNA
Dodatkowe informacje
Strona główna
zaloguj się
KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/64/WE (RODO) informuję, że:


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego Przemysław Piotrowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marszałka Focha 4, Oddział w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 19.


2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • niezbędnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego Przemysław Piotrowski, w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt b RODO;

 • wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO;

 • marketingu bezpośredniego – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w którym jest marketing usług własnych administratora;

 • niezbędnym do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt d;

 • niezbędnym do przechowywania dokumentów księgowych (w celach archiwalnych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 pkt c.


3) Z państwa danych osobowych będą korzystali:

 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego Przemysław Piotrowski, przez czas wykonywania swoich obowiązków


4) Państwa dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy;


5) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • do dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • do sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 • do przenoszenia danych;

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.


6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.


7) Państwa dane osobowe po uprzedniej szczegółowej lub pisemnej zgodzie administratora mogą zostać ujawnione innym podmiotom, z którymi współpracujemy:

 • firmy prawnicze;

 • firmy informatyczne.


8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PIOTROWSKI Kancelaria Doradcy Podatkowego Przemysław Piotrowski Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Danych Osobowych;


9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane


10) Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

 • podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

»Na górę »Strona główna »Drukuj »Polityka prywatności
PIOTROWSKI
Kancelaria Doradcy Podatkowego
Marszałka Focha 4
85-070 Bydgoszcz
tel.: 52 583 33 33; 796 103 103
Solankowa 19
88-100 Inowrocław
tel.: 52 321 43 21; 796 105 105


Wpis