Kancelaria Piotrowski
Witamy na stronie kancelarii
Jesteśmy z Państwem od 1991 roku. Minęło 28 lat naszego mecenatu! To lata doświadczeń i owocnej współpracy z Państwem m.in. w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rachunkowości.
Państwa bezpieczeństwo i satysfakcja były, są i będą dla nas najważniejsze.


Na wspólnej drodze doświadczyliśmy wielu przełomowych zmian mających istotny wpływ na gospodarkę oraz podatki.  Można do nich zaliczyć zaistnienie podatku VAT (1993), denominację złotego (1995), wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej (2004),ewolucje podatków dochodowych i VAT  (setki nowelizacji).

Wspieramy działania przedsiębiorców i otaczamy ich opieką. Tak było w tych przełomowych momentach i tak jest w codziennej pracy.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Przemysław Piotrowski
Więcej
Strona główna  >   Możesz sporządzać remanent do celów podatkowych w trakcie roku podatkowego
Dodatkowe informacje
Strona główna
zaloguj się
Możesz sporządzać remanent do celów podatkowych w trakcie roku podatkowego

Przedsiębiorcy na różnym etapie prowadzenia działalności są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury. Mogą mieć przy tym wątpliwość kiedy należy sporządzić remanent, co powinien zawierać oraz czy jego sporządzenie trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Odpowiedź na te lub inne pytania znajdują się w artykule.

Jaki jest cel sporządzania remanentu?

Remanent określany inaczej spisem z natury ma na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, odpadów i braków posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji.

Kiedy sporządza się remanent?

Spis z natury sporządza się w ściśle określonych sytuacjach:

- na koniec każdego roku podatkowego,

- na dzień 1 stycznia,

- w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- w momencie likwidacji działalności gospodarczej – w takim wypadku remanent obejmuje również wyposażenie,

- gdy następuje zmiana wspólnika,

- gdy mamy do czynienia ze zmianą proporcji udziałów,

- w momencie nakazu z jednostki podatkowej.

Dodatkowo przedsiębiorca może sporządzić remanent w dowolnej chwili, w trakcie trwania roku podatkowego. Jednak chęć jego przeprowadzenia, w innym terminie niż 1 stycznia, 31 grudnia, czy data rozpoczęcia działalności, należy zgłosić w formie pisemnej właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie co najmniej 7 dni przed datą inwentaryzacji.

Od 15 września 2018 roku został uchylony § 28 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPIR. W związku z tym nie ma już konieczności zgłaszania do urzędu skarbowego chęci sporządzenia spisu z natury w trakcie roku.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Jakie elementy powinien zawierać spis z natury?

Zgodnie § 28 ust. 2 rozporządzenia spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),

- datę sporządzenia spisu,

- numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

- szczegółowe określenie towaru (i wyposażenia w przypadku likwidacji),

- jednostkę miary,

- ilość stwierdzoną w czasie spisu,

- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

- wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,

- łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",

- podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Jak wycenić składniki objęte spisem?

Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Natomiast spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Czy remanent podlega wpisowi do KPiR?

Spis z natury musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z księgą.

Podsumowując remanent powinien być sporządzony w określonym przez przepisy terminie, przy czym musi on zawierać także niezbędne do tego dane.

Źródło: Więcej czytaj w serwisie www.poradnikprzedsiebiorcy.pl, dostęp 06.12.2018 r.

»Na górę »Strona główna »Drukuj »Polityka prywatności
PIOTROWSKI
Kancelaria Doradcy Podatkowego
Marszałka Focha 4
85-070 Bydgoszcz
tel.: 52 583 33 33; 796 103 103
Solankowa 19
88-100 Inowrocław
tel.: 52 321 43 21; 796 105 105


Wpis